Kjøpsbetingelser

SALGSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER OVER INTERNETT

GENERELT

Dette dokumentet inneholder standard salgs- og leveringsvilkår («Standardvilkårene») som skal gjelde for enhver leveranse mellom Jens og Jens AS, org. nr. 918 554 939 («Leverandøren») og en bestiller («Kunden»). Leverandøren og Kunden omtales også hver for seg som «Part» og i fellesskap som «Partene». 

Standardvilkårene gjelder for enhver leveranse fra Leverandøren til Kunden i tillegg til de vilkår som fremgår av den enkelte ordrebekreftelse/bestillingsløsning. En leveranse fra Leverandøren vil bestå av produkter. 

Kunden anses å ha akseptert Standardvilkårene ved innsendelse av bestilling og påfølgende mottak av ordrebekreftelsen. («Leveransen»).

Standardvilkårene kan endres av Leverandøren uten varsel, med virkning for alle salg som inngås etter endringen. 

 

BESTILLING

Kunden plikter å: 

  • Oppgi korrekt kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post) til Leverandøren. 
  • Godkjenne Leverandørens retningslinjer for personvern: www.jensogjens.no/pages/personvern

 

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen Kunden skal betale. Alle priser er oppgitt inklusive mva og andre relevante avgifter. 

Hele kjøpesummen må være betalt før Leveransen legges til bestilling hos Leverandøren. 

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Leverandøren reservere kjøpesummen på betalingskortet ved bestilling. Det vil variere når Kunden blir belastet ut fra betalingsmåte. Som hovedregel vil kjøpesummen reserveres på betalingskortet ved bestilling og blir belastet samme dag som Leveransen sendes.

Dersom det etter inngåelsen av avtalen blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter eller prisendringer fra Leverandørens underleverandører (innkjøp, frakt, toll mv.) som påvirker Leverandørens kostnader, kan Leverandøren uten forhåndsvarsel videreføre slike kostnader fra samme tidsrom som slik kostnad påvirker Leverandørens kostnader. Leverandøren skal varsle Kunden skriftlig om tillegget. Kunden kan da velge å heve avtalen. Dersom Kunden ikke hever innen 14 dager fra skriftlig melding om pristillegg er sendt fra Leverandøren, anses Kunden å ha godkjent pristillegget. 

Etter at Leveransen er lagt til bestilling kan det ikke gjøres endringer i Leveransen. 

 

LEVERING

Frakt av Leveransen gjennomføres av Leverandørens samarbeidspartner for frakt. Leveransen må være ankommet Leverandørens lager og Leveransen og frakten må være fullstendig betalt av Kunden før frakt iverksettes. 

Ordrebekreftelsen angir når Leveransen antas å være klar til levering. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Leverandøren levere Leveransen til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Leveransen skal leveres hos Kunden med mindre annet er særskilt avtalt mellom Partene.

Leveransen anses levert når Kunden, eller dens representant, har overtatt Leveransen. 

Kunden overtar i alle tilfeller ansvaret for Leveransen når den er fraktet til og gjort tilgjengelig for Kunden på avtalt sted. Leverandøren bærer all risiko forbundet med frakt frem til Leveransen er levert til avtalt sted.

Kunden er ansvarlig for å kontrollere Leveransen ved levering. Eventuelle skader og/eller mangler må noteres og meldes til Leverandøren omgående.

Dersom Leverandøren må utsette levering grunnet årsaker Leverandøren ikke har kontroll over, vil ikke Kunden ha krav på kompensasjon for slik utsettelse. Dette gjelder for eksempel transportskader, manglende eller feilproduserte varer fra underleverandører, sykdom mv. 

 

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden angre kjøpet av Leverandøren i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter Leveransen er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Leverandøren ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Leverandøren for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må Leveransen leveres tilbake til Leverandøren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kunden dekker de direkte kostnadene ved å returnere Leveransen.

Kunden kan prøve eller teste Leveransen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av Leveransen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan Kunden bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på Leveransen.

Leverandøren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Leverandøren fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten. Leverandøren har rett til å holde tilbake betalingen til Leveransen er returnert fra Kunden .

 

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KUNDENS RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom Leverandøren ikke leverer Leveransen eller leverer Leveransen for sent i henhold til avtalen mellom Partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Leverandøren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Leverandøren. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Leverandøren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Leverandøren at det står i vesentlig misforhold til Kundens interesse i at Leverandøren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid. 

Heving

Dersom Leverandøren ikke leverer Leveransen på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Leverandøren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Leverandøren ikke leverer Leveransen innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Leverandøren nekter å levere Leveransen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom Kunden har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt økonomiske tap som direkte følge av forsinkelsen oppad begrenset til kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Leverandøren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

MANGEL VED VAREN – KUNDENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved Leveransen må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Leverandøren melding om at Kunden vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kunden overtok Leveransen. Dersom Leveransen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom Leveransen har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til Leverandøren bør skje skriftlig til support@jensogjens.no.

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Leverandøren kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Leverandøren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Leverandøren har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom Leveransen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom Leveransens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. 

Heving

Dersom Leveransen ikke er rettet eller omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

SELGERENS RETTIGHETER VED KUNDENS MISLIGHOLD

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Leverandøren eller forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde Leveransen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra Kunden. Leverandøren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentet Leveranse. 

 

PERSONVERN

Leverandøren vil måtte behandle Kundens personopplysninger for å kunne gjennomføre Leveransen, for eksempel i forbindelse med levering. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Partene, herunder Standardvilkårene. Leverandørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Mer informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger er tilgjengelig her: www.jensogjens.no/pages/personvern

 

FORCE MAJEURE

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle plikter etter avtalen og som må regnes som force majeure etter norsk rett, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Den andre parten skal varsles så raskt som mulig når det oppstår en force majeure-situasjon.

Som force majeure regnes orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, epidemi, pandemi, brann, samfunnstrusler, naturkatastrofer, storm, streik eller enhver trafikkvanskelighet, arbeidskonflikt, militær mobilisering, beslag eller eksport- og importrestriksjoner eller lignende.

Ved inntreden av force majeure kan Leverandøren kreve leveringstiden utsatt. Begge Parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

Ingen av Partene kan kreve erstatning for de utgifter de er blitt påført på grunn av force majeure-situasjonen.

 

TVISTER

Standardvilkårene er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Partene knyttet til avtalen, skal tvisten avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål i slike tvister reises for Leverandørens verneting.  

***

SLIK RETURNERER OG BYTTER DU VARER

Dersom varen(e) du har bestilt ikke skulle passe, eller du rett og slett ikke ønsker varen(e), så har du alltid 14 dagers angrerett.

Hvis varen ikke hentes på postkontoret eller i butikk og den returneres til vårt lager, vil det påløpet et gebyr på 100kr. Dette gebyret vil bli trukket fra før ordren blir refundert. Hvis varen sendes i retur til oss på grunn av feil fraktopplysninger vil det også påløpe et gebyr på 100kr.

Disse reglene gjelder ved returnering og bytting av vare:

  • For å kunne returnere må varen være ubrukt. Dersom varene er tatt i bruk, kan de ikke returneres eller byttes.
  • Legg ved eller ta med med kvittering og/eller ordrebekreftelse for kjøpet. Dersom kjøpsbevis ikke kan fremvises så kan ikke varen byttes.
  • Varen og eventuelt tilbehør må være inntakt og medfølge i returen, samtidig som merkelapper må være påsatt produktene.